Reklamační řád

I.

Obecná ustanovení

Společnost HOUSE VIBES s.r.o. se sídlem Brožíkova 284/8, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, identifikační číslo: 194 68 806, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 387137, email: podvlivem.original@gmail.com, tel.: +420 732 766 496, Email pro reklamace: eshop@podvlivem.store  („prodávající“), vydává ve smyslu §1810 - §1867, §1914 - §1925 a §2157 - §2174 a souvisejících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a §13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, tento reklamační řád.

II.

Předmět a účel reklamačního řádu

Reklamační řád upravuje podmínky, za nichž lze uplatnit kupujícím práva z  odpovědnosti za vady (dále jen "reklamaci") v rámci prodeje uskutečněného skrze telekomunikační prostředky, přičemž účelem tohoto reklamačního řádu je i stanovení postupu pro rychlé a správné vyřizování reklamací. 

III.

Právo kupujícího na reklamaci

Vyskytla-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn tuto vadu při převzetí zboží nebo v zákonné či smluvní záruční době reklamovat. Při reklamaci musí zákazník nejprve informovat prodávajícího na email eshop@podvlivem.store (dále jen "email") a následně vadné zboží zaslat prostřednictvím návratového kódu skrze Zásilkovnu, který kupujícímu sdělí na emailu po zaslání reklamace. Žádá-li kupující výměnu vadného zboží za bezvadné nebo vrácení kupní ceny, musí předložit výrobek kompletní, s veškerým jeho příslušenstvím. Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada nastala v důsledku nesprávného použití či skladování zboží kupujícím nebo v případech, kdy kupující provedl na věci svévolné změny nebo úpravy. Prodávající neodpovídá ani za vady zboží způsobené vyšší mocí, jako jsou živelné pohromy a podobně. Za vady zboží nelze považovat (i) uplyne-li doba životnosti věci, nebo (ii) opotřebení věci v důsledku jejího používání.

IV.

Místo uplatnění reklamace

 1. Kupující uplatňuje reklamaci zasláním vyplněného reklamačního formuláře na email eshop@podvlivem.store. Následně zašle zboží prostřednictvím návratového kódu skrze Zásilkovnu. Kód kupujícímu sdělí na emailu po zaslání reklamace. 

 1. Skutečnost, kdy a kde bylo zboží zakoupeno, prokazuje kupující zejména příslušným prodejním dokladem - fakturou, nebo jiným prokazatelným způsobem.

V.

Lhůty pro uplatnění reklamace

 1. Kupující reklamuje zboží bez zbytečného odkladu po výskytu vady v průběhu záruční doby.
 2. Vady zboží lze reklamovat do 1 roku od převzetí zboží kupujícím, nebo do 2 let od převzetí zboží kupujícím, za předpokladu, že je kupující schopen dokázat existenci vady již při převzetí. Uvedené lhůty platí, pokud zákon výslovně nestanoví dobu kratší nebo delší.
 3. Vyřídí-li se reklamace kupujícího odstraněním vad opravou, doba od uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen po skončení opravy si zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.
 4. Vyřídí-li se reklamace poskytnutím přiměřené slevy, bude peněžní rozdíl mezi původní částkou a částkou po slevě ve výši hodnoty slevy převeden kupujícímu bezhotovostně na účet kupujícího, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.
 5. Při výskytu podstatné vady v poskytovaném plnění je možnost vyřízení reklamace výměnou vadného zboží za bezvadné. 
 6. Při výskytu podstatné vady v poskytovaném plnění je možnost vyřízení reklamace odstoupením kupujícího od smlouvy, v takovém případě mu bude převedena původní kupní cena bezhotovostně na účet kupujícího.
VI.

Odpovědnost prodávajícího

 1. Reklamuje-li kupující u prodávajícího, je prodávající, případně jeho zástupce, povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace kupujícím. Celková doba vyřízení reklamace nesmí přesáhnout 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím u prodávajícího, nedohodne-li se prodávající s kupujícím písemně na lhůtě delší. Zpráva o tom, jak byla reklamace vyřízena, se podává na elektronickou adresu kupujícího, ze které byla přijata žádost o reklamaci není-li písemně dohodnuto jinak.
 2. Prodávající nebo jeho zástupce je povinen zaslat na elektronickou adresu kupujícího, který reklamuje, potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy (odstranění vady zboží) a o době trvání opravy, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na osoby určené k provedení opravy (tzn. opravny).

VII.

Odstranitelné vady

 1. Za odstranitelné se považují takové vady, jejichž odstraněním ve stanovené lhůtě neutrpí vzhled, funkce a jakost výrobku.
 2. Jde-li o odstranitelnou vadu má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, nebo poskytnutí slevy z kupní ceny.
 3. Vyskytne-li se na zboží odstranitelná vada a není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu takové vadné součásti. Není-li takový postup možný, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny výrobku.

VIII.

Neodstranitelné vady

 1. Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vad, může kupující podle své volby požadovat:
 1. výměnu vadného zboží za bezvadné,
 2. zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz nebo
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny.
 1. Stejná práva má kupující, jde-li o vady odstranitelné, jestliže:
 1. kupující nemůže pro opakovaný výskyt stejné vady (po min. 2 předchozích opravách) výrobek řádně užívat a při neprovedení opravy ve lhůtě dohodnuté mezi kupujícím a prodávajícím; nebo
 2. pokud má výrobek 3 a více zároveň se vyskytujících odstranitelných vad; nebo
 3. pokud dojde k nedodržení stanovené reklamační lhůty

IX.

Uskladnění zboží po vyřízení reklamace

 1. Po vyřízení reklamace bude zboží zasláno zpět zákazníkovi. Nevyzvedne-li si zboží, bude zboží uskladněno na jeho náklady a odpovědnost.

X.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. října 2023


V Berouně dne 1.10.2023