Podmínky ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I.

HOUSE VIBES s.r.o. se sídlem Brožíkova 284/8, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, IČO: 194 68 806, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 387137 (dále
jen „
prodávající“ nebo „správce) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu trvalého bydliště

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailu  podvlivem.original@gmail.com, případně na tel.: 732766496.

II.

Dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení je možné, výše uvedené osobní údaje, zpracovávat pro odbavení objednávek a dalšího plnění ze smlouvy, v případě, že mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy, a to dle Všeobecných obchodních podmínek prodejce. Prodávající dále zpracovává výše uvedené osobní údaje za účelem evidence uzavření takové kupní smlouvy a rovněž za účelem případné ochrany práv smluvních stran.

Dle čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení je možné zpracovávat tyto osobní údaje, pokud je to nezbytné
pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
Uchování a zpracování osobních údajů probíhá stanoveným za účelem po dobu 15 let od realizace poslední části plnění kupní smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

III.

Dle § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti mohou být kupujícímu
na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, a to, pokud kupující zasílání výslovně neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv a jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu – odhlásit.

IV.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu
Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

V.

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží, případně realizaci plateb na základě smlouvy. Dále subjekty zajišťující služby provozování e-shopu (UpGates) a další služby v souvislosti
s provozováním e-shopu a subjekty zajišťující marketingové služby.


VI.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

Upgates - EVici webdesign s.r.o., Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Czech Republic,
IČO: 28598661,

Forpsi - INTERNET CZ, a.s. Ktiš 2, 384 03, KTIŠ,  Czech Republic, IČO: 26043319

GoPay - Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768

Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 28408306        

WE|DO CZ s.r.o. Pražská 180, 250 66 Zdiby, IČO: 08313628

Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5,

Google Czech Republic, s.r.o., Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČ: 27604977,

Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 02387727,

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

VII.

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky podvlivem.strore užívá na této webové stránce soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá
v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.


Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách a dále za účelem základní funkčnosti webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů.
Takové zpracování je prováděno na základě oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající
se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku
a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

VIII.

Kupující má právo zejména, ale nikoliv výlučně:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce

uvedený v čl. I těchto podmínek.

 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě

požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu

s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu

nebo z důvodu plnění smlouvy,

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena

v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

IX.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů
v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

X.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a
s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je
v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní
na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaší e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

XI.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2023.